Европа 2020

Проектът “H-CARE” също допринася за целите и задачите на стратегията Европа 2020 по отношение на растеж на заетостта и по-специално таргетната цел от 75% заетост на ЕС до 2020 г., като помага на хората да получат нови умения и да се адаптират към промените на пазара на труда.
Чрез развитие на нова професия в здравеопазването проектът ще насърчи заетостта в този сектор.
Проектът предлага иновативна обучителна програма, чрез която безработни или ниско платени хора в пазара на труда на ЕС ще могат да придобият нови умения за нови работни места в областта на продажбите и консултирането в областта на Здравеопазването.
Иновациите на проекта “H-CARE” могат да направят сектора на Здравеопазването по-устойчив и да се подобри качеството на услугите в секторът, където работят 1 в 10 от най-квалифицираните работници в ЕС.