Проектът

Най-бързият растеж по отношение на предлагане на нови работни места е съсредоточен в областта на здравните услуги, като за периода 2004-2014 те ще представляват 19% ръст от всички  грижи в сферата на услугите  (източник: BLS , Career Guide да Industries) .
След идентифицираната пропаст между нуждите на пазара на труда и наличните обучителни курсове в системата на професионалното обучение и образование (ПОО), екипът на проекта възнамерява да разработи иновативна обучителна програма от типа на комбинирано обучение (дистанционно чрез електронна обучителна платформа и обучение лице в лице) за професионална квалификация на нова трудова длъжност “Продавач-консултант в здравните грижи и пълноценното хранене”. Tази длъжност е подходяща за безработни хора с висше образование (18 +) или настоящи служители в сектора на продажбите в областта на здравословното хранене и здравеопазването.
Последните изследвания на Европейската Медицинска Асоциация – EMA (партньор по проекта) показват, че е налице липса на интерактивно електронно обучение в тази област, както и обосновават нуждата и значението на H – CARE EQAVET оценъчен инструмент  (валидиращ всички натрупани умения и знания). Освен това тази професия не съществува в Националната Трудово-класификационна рамка на страните от ЕС, както и в България ( за тази цел партньор по проекта е и Националната Агенция за професионално образование и обучение – НАПОО).
Проектът ще предостави на националните класификации (по валидирането на резултатите от обучението по системата ECVET ) възможност за надграждане на интегрираната рамка на компетенциите в  общественото здраве и развитието на капацитета на работната сила. Също така проектът ще спомогне за развитието на съществуващата Европейската квалификационна рамка, по отношение на това тази област ще да стане по- прозрачна и сравнима като цяло за всички работещи в рамките на Съюза.