Резултати

Публично-достъпни резултати:

WP1_DEL.1.1 Комуникационна стратегия (на Английски език)
WP2_DEL.2.1 Въпросници за проучване на нуждите
WP2_DEL.2.2 Сравнителен количествен и качествен анализ на националните констатации, свързани с нуждите от обучение на продавач-консултанти в сферата на Здравеопазването (на Английски език);
WP2_DEL.2.2a Резюме на резултатите от проведено проучване в България, Австрия, Румъния и Турция
WP3_DEL.3.1 Професионална обучителна програма
WP3_DEL.3.2 Платформа за електронно дистанционно обучение
WP4_DEL.4.1 H-CARE Обучителни модули
WP4_DEL.4.2 H-CARE EQAVET инструмент за самооценка
WP5_DEL 5.1 Профил на професията
WP6_DEL.6.1 H-CARE Обобщен доклад от пилотна фаза (на Английски език)
WP6_DEL._6.2a Формуляри за обратна връзка – пилотиращи и преподаватели
WP6_DEL._6.2b Случай от практиката чрез осъществени интервюта (на Английски език)
WP8_DEL._8.1 Стратегия за разпространение на резултатите (на Английски език)
WP8_DEL._8.2 Уебсайт на проекта
WP8_DEL._8.3 Издаване на промотивни материали – брошура 1, брошура 2, банер
WP8_DEL._8.4 Финална Европейска конференция (на Английски език)