Целеви групи

  • Безработни дипломирани възрастни (над 18 години), които търсят работа в секторите на здравословното хранене и Здравеопазването;
  • ››Настоящи служители в посочените сектори, които търсят надграждане в уменията и компетенциите си;
  • ››Обучители и преподаватели в системата на професионалното образование и обучение и обучителни центрове и институции;
  • ››Търговски компании (малки и средни предприятия) в сектора на Здравеопазването.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Въздействието върху безработни или работещи дипломирани възрастни, които търсят заетост ще бъде незабавно и ще се отрази не само на повишаване на техните знания и умения, но също така ще повлияе на равнището на услугите на компаниите, в които те са или ще бъдат наети на работа ;
За безработни хора, които биха искали да работят в областта на продажбите в здравеопазването проекта “H-CARE ще осигури необходимите знания, умения и компетенции и ще повиши нивото на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда.
За центрове за професионално образование и обучение ще се възползват от помощта на безплатно обучение ресурси в областта на здравеопазването и хранителни добавки продажби. Досега партньорите по проекта на базата на проведени проучвания доказват, че липсата на такива ресурси за обучение в Европа .
За търговските дружества (МСП) в областта на здравеопазването – “H-CARE” обучителните материали ще обучат по-компетентни служители, които биха могли да работят в техните компании и / или ще повишат нивото на продажбите на техните настоящи служители.