ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

H-CARE: “Европейски алианс на секторните умения в областта на обучение и стаж за консултанти „Продажби“ в търговията с помощни технически средства и хранителни добавки”

"Европейска иновативна обучителна програма за консултанти "Продажби" на технически помощни средства и хранителни добавки"

Програма : Леонардо да Винчи

Мярка: Многостранни проекти за разработване на иновации – Секторни алианси на уменията

Начало: 01 Януари 2014г.

Край: 30 Юни 2016г.

Продължителност: 30 месеца

"Увеличете своите бизнес перспективи в един от най-бързо развиващите се сектори в Европа"

Проектът „H-CARE” бе създаден на базата на идентифицираните нужди на Европейският пазар на труда от партньорският консорциум и липсата на подходящи курсове в Европа за продавач-консултанти в сферата на Здравеопазването, помощните технически средства и хранителните добавки  в системата на професионалното образование и обучение (ПОО). Той има за цел да разработи иновативна обучителна програма за тази нова професионална квалификация. Тази професия не съществува в Националната Класификация на професиите нито в България, нито в  рамки на страните от Европейският Съюз досега. Това означава, че хората, които ще участват във фазата на тестване на проекта ще имат уникалната възможност да участват в новаторско обучение,  разработено за първи път в Европа.
В допълнение проектът ще предостави методология за признаване и валидиране на знанията, уменията и компетенциите на обучаемите по професията спрямо националните квалификационни рамки и държавни образователни изисквания (чрез прилагане на системата ECVET) и Европейската квалификационна рамка (ниво 3), като по този начин тази нова професия ще бъде призната и сравнима от работодателите в Европа.

Кои може да се възползва?

  • Безработни дипломирани възрастни (над 18 години), които търсят работа в секторите на здравословното хранене и Здравеопазването;
  • Настоящи служители в посочените сектори, които търсят надграждане на уменията и компетенциите си, както и кариерно развитие;
  • Обучители и преподаватели в системата на професионалното образование и обучение и обучителни центрове и институции, които биха искали да надградят обучителното си портфолио;
  • Търговски компании в сектора на Здравеопазването и продажбите на технически помощни средства и хранителни добавки, които биха искали да подобрят продажбите си и компетентността на техния персонал.